Biographies of Kokin-Gumi Members

Masakazu Yoshizawa


Hiromi Hashibe


Tateo Takahashi


Kokin-Gumi
Home Page
Copyright © 2002 Masakazu Yoshizawa